RYCHLÝ KONTAKT

Petr Jakeš
Tel.: +420 777 599 998
Hana Krtičková
Tel.: +420 777 599 992
Podpořte náš facebook kliknutím na tlačítko
"To se mi líbí", děkujeme :)


Postup při osobním jednání

Standardní postup při osobním jednání


 • Před samotným jednáním náš specialista pořídí fotodokumentaci označení ulice, čísla budovy, zvonku, schránky, vizitky na dveřích.
 • Při prvním kontaktu s dlužníkem se specialista představí a prokáže se Plnou mocí, zároveň provede kontrolu a aktualizaci dat dlužníka (RČ, tel., bydliště, zaměstnání apod.)
 • Následuje vysvětlení situace s mířenými a systematicky propracovanými otázkami
 • Dlužník odpovídá na otázky a zároveň vysvětluje důvod, proč pohledávku dosud neuhradil. Tyto odpovědi si specialista zapisuje a poté vyhodnotí.
 • Na základě zjištěných informací, navrhuje dlužníkovi různá řešení, z jakých zdrojů by mohl pohledávku uhradit. Zde specialista vyhodnotí snahu a možnosti dlužníka dostát závazkům.
 • Jestliže z dostupných informací usoudí, že dlužník chce situaci řešit, ale jeho možnosti jsou omezené, (po dohodě s Mandantem) navrhne řešení formou spl. kalendáře s doložkou přímé vykonatelnosti, či jiné alternativy.
 • Jestliže usoudí, že situaci řešit nechce, snaží se dlužníkovi vysvětlit následky jeho chování (soudní žaloba, rozhodčí řízení, trestní oznámení apod.) s tím, že pohledávku stejně uhradí, ale bude značně navýšena o poplatky za soud, exekutora apod.
 • V případě, že pohledávku odmítá uhradit, změníme postup vymáhání (zveřejněním na internetu v databázi dlužníků, dotazováním u sousedů a zaměstnavatele, neustálím tel. urgováním dlužníka apod. frekvence osobních návštěv a neustálého tel. upomínání se zvyšuje až do úhrady dluhu, nebo případ ukončí negativně.Některé zásady


 • Dodržovat veškerá ustanovení platných právních předpisů.
 • Dodržovat pravidla korektního jednání a neuvádět zákazníka v omyl.
 • Identifikovat se (jméno pracovníka, pověřená společnost) a oznámit, že jedná jménem MANDANTA
 • Jednání vést zdvořile, trpělivě, nezvyšovat hlas, zákazníka neosočovat. Nepoužívat hrubé a vulgární výrazy, nenapadat zákazníka slovně, ani fyzicky. V jednání preferovat dohodu.
 • Oblékat se přiměřeně příležitosti a typu zákazníka. Preferujeme při styku se zákazníkem užití společenského oděvu.
 • Svým jednáním a vystupováním minimalizovat vznik konfliktů se zákazníky.
 • V telefonickém kontaktu dodržovat všechny zásady pro kladnou komunikaci.